eCreator Logo
QR
Code

Splošni pogoji spletnega mesta eCreator

Predmet:

Splošni pogoji spletnega mesta eCreator

http://www.ecreator.si/

Različica 1.0

Naročnik:

ECREATOR d.o.o.

Izvajalec:

JK Skupina d.o.o. / JK Group Ltd.

I. Veljavnost in uporaba splošnih pogojev

Ti splošni pogoji veljajo za vsako fizično, pravno ali drugo osebo ali združenje (v nadaljevanju: uporabnik), ki obišče oziroma uporablja spletno mesto eCreator, dostopno na spletnem naslovu www.ecreator.si (v nadaljevanju spletno mesto) in s katerim upravlja družba ECREATOR, svetovanje, razvoj in trgovina d.o.o. (krajše: ECREATOR d.o.o.), Triglavska ulica 19, 4000 Kranj, Slovenija (v nadaljevanju: ponudnik).

Obveznosti in odgovornosti, ki veljajo za uporabnike, smiselno zavezujejo tudi njihove skupine (podjetja; gl. v nadaljevanju).

Ti splošni pogoji veljajo za celotno spletno mesto, za vse njegove sestavne dele, aplikacije, funkcije in podstrani. Poleg teh splošnih pogojev lahko za določene dele, aplikacije, funkcije, podstrani ali za določene uporabnike veljajo še posebni pogoji ali pogodbena določila, npr. za uporabnike, ki nastopajo kot prejemniki elektronskih računov, veljajo tudi posebni pogoji.

Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da sprejema in se strinja z vsemi določbami teh splošnih pogojev in da je seznanjen s Politiko zasebnosti in varovanja osebnih podatkov.

Ti splošni pogoji se lahko kadarkoli spremenijo ali dopolnijo brez opozorila ali obvestila. Z uporabo spletnega mesta pod spremenjenimi pogoji uporabnik potrjuje, da se strinja s spremembami.

II. Informacija o ponudniku, komunikacija s ponudnikom

Ponudnik in sedež: ECREATOR d.o.o.), Triglavska ulica 19, 4000 Kranj, Slovenija

E-naslov (naslov, kamor lahko uporabnik pošlje svoje ugovore, pripombe, zahtevke in izjave): info@ecreator.si - komunikacija poteka v slovenskem ali angleškem jeziku

Matična številka: 6440029000

Davčna številka: 78508711

Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Kranju, Slovenija, dne 9.9.2013, opr. št. Srg 2013/35477

III. Pravice intelektualne lastnine

Celotna vsebina spletnega mesta, ne glede na obliko (besedila, slike, filmi, zvoki itd.), je avtorskopravno zaščitena. Nosilec vseh materialnih avtorskih pravic na vsebinah, objavljenih na spletnem mestu, je ponudnik in/ali oseba, za katero je to pri posamezni vsebini izrecno navedeno.

Ponudnik se z objavo vsebin na spletnem mestu in z omogočanjem uporabe spletnega mesta ne odpoveduje nobeni od materialnih avtorskih pravic, ki jih ima na vsebinah spletnega mesta.

Brez izrecnega vnaprejšnjega pisnega dovoljenja ponudnika je prepovedana kakršnakoli uporaba katerekoli vsebine, objavljene na spletnem mestu, za kakršenkoli namen, razen za oseben ogled uporabnika. Zloraba lahko pomeni kaznivo dejanje in ima lahko za posledico materialno odgovornost uporabnika.

IV. Uporaba spletnega mesta

Spletno mesto je mogoče uporabljati preko elektronskih naprav, ki imajo dostop do svetovnega spleta. Spletno mesto se lahko namesti tudi tako, da se bodisi optično prebere (skenira) objavljena QR koda bodisi se ga naloži preko iStore oziroma Google Play.

Uporabnik se zavezuje, da bo spletno mesto uporabljal zakonito in na običajen način, v skladu z namenom spletnega mesta. Pri tem bo upošteval načela kulturnega in civiliziranega dialoga in spletnega komuniciranja ter se bo vzdržal vseh ravnanj, ki bi posegli v pravice ponudnika, drugih uporabnikov ali tretjih oseb ali ki bi tem osebam povzročile ali utegnile povzročiti škodo ali nelagodje, vključno z žalitvijo nacionalnih, verskih ali drugih čustev.

Če uporabnik spletno mesto uporablja v nasprotju s prejšnjim odstavkom, mu lahko ponudnik začasno onemogoči dostop do portala, ob ponavljanju kršitev pa lahko podatke, ki jih je uporabnik posredoval ob registraciji, trajno izbriše. Z izbrisom uporabniku preneha status registriranega uporabnika in vse pravice, povezane z njim. Ponudnik lahko po lastni presoji takemu uporabniku onemogoči ponovno registracijo na spletnem mestu.

V. Registrirani uporabniki

Uporabnik je seznanjen z dejstvom, da so določene funkcionalnosti spletnega mesta in aplikacije (eRačuni, eBlagajna, e-Trgovina, eZaloge, eAnkete, eProjekti idr.) dostopni samo tistim uporabnikom, ki na spletnem mestu opravijo registracijo, tj. ustvarijo uporabniški račun. Ponudnik lahko kadarkoli brez opozorila ali obvestila spremeni pogoje za dostop do spletnega mesta ali za uporabo spletnega mesta ali njegovega dela ali določene funkcionalnosti.

Registracija je brezplačna, prostovoljna, odločitev zanjo pa v celoti prepuščena uporabniku. Registriran uporabnik lahko kadarkoli zahteva, da ponudnik njegove podatke, ki jih je posredoval ob registraciji, trajno in učinkovito izbriše. Z izbrisom uporabniku preneha status registriranega uporabnika in vse pravice, povezane z njim. Uporabnik se lahko ponovno registrira.

Uporabnik si ob registraciji izbere ustrezno uporabniško ime in geslo ter vnese ustrezne podatke. Po oddaji podatkov, tj. kliku na gumb „Registriraj se“, se na uporabnikov elektronski naslov pošlje elektronsko sporočilo o uspešni registraciji, skupaj z aktivacijsko kodo, ki jo uporabnik vpiše (oziroma skopira in prilepi) v prazno polje avtentikacijskega obrazca „Aktivacijska koda“ in klikne „Aktiviraj“. S tem uporabnik aktivira svoj uporabniški račun.

Uporabnik je seznanjen tudi z dejstvom, da se je za uporabo določenih funkcionalnosti oziroma aplikacij spletnega mesta (eRačuni, eBlagajna, eZaloge, eTrgovina idr.), ki zahtevajo skupino (podjetje) za delovanje, potrebno pridružiti obstoječi skupini oziroma ustvariti novo skupino . Uporabnik je seznanjen, da je ustvaritev nove skupine plačljiva. Pogoji nakupa so urejeni v nadaljevanju.

VI. Nakup

Ustvaritev nove skupine oziroma nakup lahko opravi le registriran uporabnik spletnega mesta.

Slike so simbolične. Cene so označene v evrih in vključujejo davek na dodano vrednost. Morebitni stroški dostave v ceno niso vključeni. O celotnem znesku plačila (cena, davek, stroški dostave) je uporabnik obveščen, ko v postopku nakupa opravi svojo izbiro, vendar še pred oddajo naročila, ki uporabnika zavezuje.

Nakup poteka po korakih, ki so navedeni v nadaljevanju.

Ustvaritev nove skupine oziroma nakup je mogoč s klikom na povezavo ''Dodaj novo skupino'', ki ga uporabnik najde na podstrani ''Upravljanje skupin'', po tem, ko se prijavi in vstopi v uporabniški račun. Po kliku se odpre podstran ''Ustvari skupino'', kamor uporabnik v obrazec vnese zahtevane podatke oz. nekatere podatke pridobi s spletne strani www.bizi.si ter izbere ustrezen paket za elektronsko poslovanje. Uporabnik je pred oddajo naročila (kar stori s klikom na ''Ustvari skupino'') dolžan preveriti svoje naročilo. Če ugotovi, da je prišlo do napake, napako popravi z vnosom pravilnih podatkov oziroma z izborom drugega ustreznega paketa, če pa se želi vrniti na katero od prejšnjih faz, pa s klikom na funkcijski gumb brskalnika ''«'' ali ''nazaj'' (ang. ''back''). Na koncu te faze, če želi potrditi svojo izbiro in oddati naročilo za izbrani paket, uporabnik klikne ''Ustvari skupino''.

Pogodba med uporabnikom in ponudnikom je sklenjena v trenutku, ko uporabnik poravna celotno prvo mesečno naročnino in morebitne stroške.

Ti splošni pogoji so sestavni del pogodbe.

Pogodba se sklepa v slovenskem jeziku. Ponudnik pogodbe ne shranjuje pri sebi.

Naročilo (prvo mesečno naročnino za uporabo sistema e-poslovanja in stroške) in vse kasnejše mesečne naročnine za uporabo sistema uporabnik plačuje vnaprej (za prihajajoči mesec), po plačilnem nalogu (položnici), ki mu jo ponudnik pošlje po e-pošti, in sicer v roku 8-ih dni od izdaje računa.

Ponudnik se z obravnavo naročila začne ukvarjati takoj po sklenitvi pogodbe z uporabnikom. Ponudnik se zavezuje, da bo uporabniku zagotovil uporabo naročenega sistema najkasneje v 7 dneh od sklenitve pogodbe.

Uporabnik ima pravico, da odstopi od pogodbe v 14 dneh od tedaj, ko mu je omogočena uporaba sistema, ne da bi moral navesti razlog za svojo odločitev. Sporočilo o odstopu mora biti pisno, poslano bodisi preko navadne pošte na naslov ECREATOR d.o.o., Triglavska ulica 19, 4000 Kranj, ali na elektronski naslov info@ecreator.si. V primeru, da uporabnik ponudniku že za prvi mesec uporabe plača naročnino, je ponudnik dolžan uporabniku, ki je odstopil od pogodbe, vrniti že plačano prvo mesečno naročnino, in sicer v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v 30 dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe.

VII. Prispevki uporabnikov

Pošiljanje in morebitno nalaganje prispevkov na spletno mesto (besedil, slik, tabel, drugih datotek in dokumentov itd.), npr. elektronskih računov, njihovo pošiljanje in komuniciranje preko spletnega mesta je omogočeno samo registriranim uporabnikom.

Navedeni prispevki se lahko pošiljajo in navedena komunikacija lahko poteka le preko spletnega mesta. Prispevki, ki jih uporabnik pošlje na drugačen način (npr. po e-pošti), se ne bodo upoštevali.

Ponudnik zgolj ponuja spletno mesto, njegove funkcije in aplikacije uporabnikom v uporabo. Ponudnik v nobenem primeru ne prevzema nobene odgovornosti ali jamstva za prispevke, njihovo pošiljanje, prejemanje ali nalaganje, niti za druge komunikacije uporabnikov. Vseeno pa je odločitev, ali, kdaj in na kakšen način bo dopustil prispevke, v izključni pristojnosti ponudnika. Ponudnik svoje odločitve uporabniku ni dolžan sporočiti niti utemeljiti.

Ponudnik uporabnike še posebej opozarja na obveznosti, h katerim so uporabniki kot izdajatelji elektronskih računov, tj. računov v elektronski obliki (v nadaljevanju: e-računi), zavezani v skladu s predpisi, med drugim (a ne izključno) z Zakonom o davku na dodano vrednost in podzakonskimi predpisi. Te obveznosti morajo uporabniki upoštevati pri izdajanju, pošiljanju, hranjenje in drugačni uporabi e-računov. Med drugim (a ne izključno) so uporabniki dolžni e-račune izdajati z vsemi predpisanimi podatki in sestavinami, prejemnik e-računa pa se mora z uporabo e-računa predhodno strinjati. Poleg tega je dolžan uporabnik v celoti upoštevati in objaviti Posebne pogoje za prejemnike e-računov, ali lastne pogoje, ki ustrezajo predpisom in Posebnim pogojem za prejemnike e-računov, in sicer v svojih prostorih in na vseh prodajnih mestih, kjer bo kupcem oziroma prejemnikom računov omogočeno prejeti račun v e-obliki. Uporabnik mora od izdaje do konca hrambe računa zagotoviti pristnost izvora, celovitost vsebine in čitljivost računa. Uporabnik je dolžan zagotoviti, da prejemniki e-računov delujejo v skladu s temi pogoji, Posebnimi pogoji za prejemnike e-računov in predpisi, za kar je izključno odgovoren uporabnik. Ponudnik zgolj ponuja sistem za elektronsko poslovanje, preko katerega lahko (med drugim) uporabniki kot izdajatelji e-računov pošiljajo izdane e-račune prejemnikom računov, ter v nobenem primeru ne vstopa v razmerje med izdajateljem in prejemnikom računov.

Če prispevek uporabnika izpolnjuje pogoje za avtorsko delo, uporabnik s pošiljanjem prispevka na spletno mesto na ponudnika izključno ter časovno in teritorialno neomejeno, vključno z neomejeno naklado, prenaša vse materialne avtorske pravice na poslanem prispevku, vključno s shranitvijo in distribucijo v elektronski obliki, s tonskim in vizualnim snemanjem, z uporabo na trgovskem blagu in s pravico uvoza. Uporabnik dovoljuje ponudniku, da prispevek ali njegov sestavni del zavaruje in uporablja kot znak razlikovanja. Ponudnik lahko pravice iz tega odstavka prenaša naprej na tretje osebe brez omejitev.

Ponudnik ne prevzema nobenega jamstva glede trajanja naložitve prispevkov in glede njihovega shranjevanja ali varnostnega kopiranja (backup). Ponudnik uporabniku ni dolžan vrniti njegovih prispevkov. Ponudnik priporoča uporabnikom, da pri sebi hranijo kopije ali izvirnike prispevkov, ki jih pošiljajo na oziroma preko spletnega mesta.

VIII. Izključitev odgovornosti

Ponudnik ne prevzema nobenega jamstva, da so vsebine, objavljene ali posredovane preko spletnega mesta, točne, popolne, pravilne in v skladu s predpisi ter ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku ali tretji osebi, ker se je zanesla na objavljene oziroma posredovane vsebine.

Ponudnik si pridržuje pravico, da je lahko zaradi tehničnih in drugih razlogov dostop do ali delovanje spletnega mesta onemogočeno in s tem onemogočena ali ovirana uporaba spletnega mesta in njegovih funkcionalnosti. Ponudnik ne prevzema nobenega jamstva glede delovanja ali dostopnosti spletnega mesta in ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku, ker spletno mesto ni bilo dostopno ali ni delovalo ali ni delovalo pravilno.

Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki bi zaradi uporabe spletnega mesta utegnila nastati na uporabnikovi strojni, programski ali drugi opremi. Uporabnik je dolžan sam poskrbeti za primerno zaščito (protivirusno ipd.) opreme, s pomočjo katere dostopa do spletnega mesta.

V primeru, da so določeni uporabniki v razmerju do drugih uporabnikov ali skupin (podjetij) zavezani uporabljati spletno mesto ter se posledično registrirati in pridružiti skupini, je to izključno stvar razmerja med temi uporabniki in skupinami, za kar ponudnik v nobenem primeru ne odgovarja.

Vsebine, ki jih objavijo ali preko spletnega mesta posredujejo uporabniki, ne odraža stališč ponudnika in ponudnik zanjo ne odgovarja. Uporabnik ali tretja oseba, ki meni, da so s posredovanjem vsebin preko spletnega mesta kršene njegove pravice ali pravni interesi, lahko z obrazloženo zahtevo, ki jo pošlje na info@ecreator.si in v kateri natančno in utemeljeno pojasni obstoj, naravo in obseg kršitev, od ponudnika zahteva, da tako vsebino umakne s spletnega mesta. Ponudnik se zavezuje, da bo zahtevo, ki izpolnjuje pogoje po tem odstavku, obravnaval v razumnem roku glede na naravo zatrjevane kršitve. Ponudnik na uporabnikovo zahtevo ni dolžan odgovoriti.

Registriran uporabnik je dolžan na primeren način skrbeti za varnost in zaupnost podatkov, ki jih uporablja za prijavo na spletnem mestu (uporabniško ime, geslo idr.). Če sumi, da prijavne podatke uporablja tretja nepooblaščena oseba ali da so bili podatki nepooblaščeno razkriti, je dolžan o tem nemudoma obvestiti ponudnika. Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki utegne nastati registriranemu uporabniku, ker je prišlo do nepooblaščenega razkritja ali uporabe prijavnih podatkov.

IX. Pritožbe in spori

Družba Ecreator spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Ecreator se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema obravnavanja pritožb. V primeru težav se kupec s podajalcem Ecreator lahko poveže telefonsko na telefonsko številko 040 292 303 ali po elektronski pošti na info@ecreator.si. Pritožba se odda prek e-poštnega naslova info@ecreator.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Družba Ecreator se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniških sporov nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in potrebnim časom ter stroški, ki nastanejo zaradi reševanja spora, kar je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato si družba Ecreator prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

X. Stvarna napaka

Kdaj je napaka stvarna? Kadar:

 • artikel nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet
 • artikel nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana
 • artikel nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane
 • je prodajalec izročil artikel, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.
 • Kako se preverja primernost artikla?

  Preverja se z drugim, brezhibnim artiklom enake vrste, hkrati pa tudi z izjavami proizvajalca oziroma navedbami na samem artiklu.

  Kako se stvarno napako uveljavi?

  Kupec nas mora o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le-te na lastne stroške obvestiti v zakonsko določenem roku in nam hkrati omogočiti pregled artikla. Obrazec za prijavo stvarne napake se nahaja tukaj. Pravico do uveljavljanja stvarne napake na artiklu natančneje urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov.

  XI. Končne določbe

  Neveljavnost katerekoli določbe teh splošnih pogojev, ne glede na razlog neveljavnosti, ne pomeni neveljavnosti teh splošnih pogojev kot celote. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano, ti splošni pogoji pa veljajo naprej brez te določbe.

  Za pravna razmerja med uporabniki in ponudnikom se uporablja pravo Republike Slovenije. Za reševanje morebitnih sporov je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani, Republika Slovenija.

  Ti splošni pogoji veljajo od 14.05.2014.